Regulamin świadczonych usług

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez serwis elevato.uk usług.

Definicje

Właściciel – Serwis elevato.uk należy do Elevato Ltd, 85 Great Portland Street, First Floor, London. W1W 7LT, Company number: 11412356

Serwis – wirtualny serwis, który dostępny jest pod adresem www.elevato.uk

Operator – operatorem usług świadczonych poprzez serwis jest Elevato Ltd

Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do serwisu edukacyjnego

Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu

Login – Nazwa Użytkownika (w przypadku elevato.uk – jest to adres dowolna nazwa wybrana przez użytkownika w procesie tworzenia konta)

Użytkownik/Kursant – osoba, korzystająca z zasobów serwisu elevato.uk

Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zarejestrowała się w systemie

 

 

I Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z serwisu elevato.uk i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

 

§1

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

 

§2

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron serwisu.

 

 

II Rodzaj i zakres świadczonych usług

§1

Regulamin określa zasady działalności serwisu informacyjno-edukacyjnego. Proces korzystania z serwisu jest spersonalizowany. Dostęp do oferowanych informacji oraz materiałów edukacyjnych jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

 

§2

serwis elevato.uk służy do zamawiania, prezentowania materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.

 

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

 

 

III Warunki korzystania

§1

Z kursów, pakietów infromacyjnych oraz towarzyszących im usług mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów i materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów, pakietów informacyjnych oraz towarzyszących im usług płatnych – po uiszczeniu opłaty.

 

§2

Kursy i usługi płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

 

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

 

§6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

 

§7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

 

§8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

 

§10

Wszystkie ceny oferowanych przez produktów, są cenami brutto.

 

 

IV Rejestracja

§1

serwis działa w systemie online.

 

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego użytkownik otrzymuje pełen dostęp do serwisu edukacyjno-informacyjnego, gdzie może również dokupić płatne kursy, pakiety informacyjne oraz towarzyszących im usługi. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym.

 

§3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji usług płatnych następuje poprzez otrzymanie informacji ze strony serwisu Multi Payments System o zawartej transakcji.

 

§4

Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika lub sprzedania mu oferowanych produktów oraz usług.

 

§5

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do serwisu edukacyjnego elevato.uk

 

§6

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z serwisu edukacyjnego.

 

§7

Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

a. zalega z płatnościami

b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami

c. Użytkownik nie respektuje regulaminu

d. na wniosek Operatora

 

 

V Kursy

§1

serwis zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursów oraz towarzyszących im usług

a. z bezpłatnego na płatny

 

§2

Korzystanie z darmowych oraz opłaconych kursów, pakietów informacyjnych oraz towarzyszących im usług odbywa się poprzez logowanie do strony za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

a. materiały dydaktyczne wraz z instrukcją korzystania

b. instrukcje korzystania z kursów oraz materiałów infromacyjnych

c. dostęp do konsultacji z Autorem (poprzez tzw. PW – prywatne wiadomości)

 

§3

Użytkownik, który uczy się poprzez zakupiony kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

 

§4

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

 

 

VI Użytkownik

§1

Użytkownikami elevato.uk mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów serwisu informacyjno-edukacyjnego elevato.uk w szczególności:

a. które będą korzystały z oferowanych kursów darmowych i płatnych,

b. które będą brały udział w webinarach, spotkaniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach oragnizowanych przez serwis informacyjno-edukacyjny elevato.uk

 

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

 

§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

 

§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

 

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

 

§6

Użytkownik może wybrać sobie kursy oraz towarzyszące im usługi, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronach serwisu.

 

 

VII Gwarancja i Postępowanie Reklamacyjne

 

§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do elevato.uk poprzez panel administracyjny elevato.uk

 

§2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów i materiałów informacyjnych, trzeba zgłosić do elevato.uk.

 

§3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

 

§4

Obowiązuje bezwarunkowa gwarancja zwrotu "na żądanie" ważna przez 10 dni od dnia zaksięgowania płatności.

 

§5

Kursant pragnący uzyskać zwrot, winien skontaktować się bezpośrednio z elevato.uk.

 

§6

Zwrotów dokonuje elevato.uk w terminie 14 dni od zgłoszenia na konto wskazane przez Kursanta.

§7

W przypadku materiałów drukowanych bądź zapisanych cyfrowo ale dostarczonych fizyczniue odbioryc i zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do sprzedającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

§8

Serwis dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

VIII Zasady płatności

§1

Serwis udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Serwisu.

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com lub multipaymentssystem.com.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com lub multipaymentssystem.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

TPay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

Multi Payments System LTD, Company Number 10434460, 2nd Floor, 40 Tooting High Street, Tooting Broadway, London, United Kingdom, SW17 0RG. §2

dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

 

 

IX Kwestie techniczne

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

a. serwis Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej

b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec elevato.uk

c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

 

 

X Przetwarzanie danych i ochrona prywatności

§1

Administratorem danych osobowych jest Elevato Ltd, 85 Great Portland Street, First Floor, London. W1W 7LT, Company number: 11412356.

§2

Podczas korzystania z serwisu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez serwis, które wymagają podania danych osobowych. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

§2

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§2

Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług (udział w programach szkoleniowych, nabycie materiałów szkoleniowych, udział w webinariach, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Elevato Ltd, jako Administratora Danych.

§3

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

§4

Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

§5

Dane przechowywane są na serwerach Multi Payments System LTD, Company Number 10434460, 2nd Floor, 40 Tooting High Street, Tooting Broadway, London, United Kingdom, SW17 0RG, z którego Właściciel serwisu ma zawartą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@elevato.uk.

 

 

XI Ostrzeżenie o ryzyku

§1

Handel na rynkach akcji, obligacji, innych papierów wartościowych opraz wszelkie inne inwestycje kapitałowe niosą za sobą wysokie ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że możesz ponieść stratę równą lub większą niż cała inwestycja. Dlatego nie należy inwestować lub ryzykować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Przed skorzystaniem z kursów i szkoleń Elevato Ltd poświęconych tym tematom prosimy uwzględnić wszystkie ryzyka związane z handlem.

§2

Zawartość tej strony nie może być zatem interpretowana jako osobiste porady czy rekomendacje. Zalecamy zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego.

 

 

XII Odpowiedzialność Serwisu

§1

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

 

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny

a. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami

 

§3

Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z aktywności w elevato.uk regulują odpowiednio Użytkownicy serwisu elevato.uk

 

 

§3

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami serwisu edukacyjnego rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności elevato.uk

a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów.

b. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.

 

 

XIII Prawa autorskie

§1

Prezentowane na stronach elevato.uk, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

 

§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 

 

XIV Spory

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§2

Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałami wiadomości w serwisach Facebook i Telegram. Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.